REGULAMIN UCZESTNICTWA W ALTERNATYWNYCH TARGACH ŚLUBNYCH

„WELLWEDD” w Expo OPOLE w dniu 26.11.2023 r.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.      Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w alternatywnych targach ślubnych organizowanych w dniu 26.11.2023 r. w Expo Opole, ul. Kępska 8 45-129 Opole

 

2.      Definicje – słowa i wyrażenia pisane wielką literą posiadają następujące znaczenia na potrzeby niniejszego Regulaminu:

1)    Targi – alternatywne targi ślubne, organizowane w dniu 26.11.2023 r. w Opolu przy ul. Kępskiej 8 na terenie Expo przez Organizatora,

2)  Organizator – wellWedding Justyna Schreiber z siedzibą ul. Sienkiewicza 37, 47-300 Dąbrówka Górna NIP: 1990095312, REGON: 389089731; dane kontaktowe: e-mail: biuro@wellwedding.pl, tel.: 797-566-046

3)    Wystawca – Zgłaszający, który zakwalifikował się do udziału w Targach i dokonał wymaganych płatności warunkujących udział w Targach.

4)    Zgłoszenie – udostępniony przez Organizatora formularz elektronicznego zgłoszenia udziału w Targach

5)    Regulamin – niniejszy regulamin uczestnictwa Targach

6)    Stoisko – wyznaczona przez Organizatora przestrzeń hali targowej do samodzielnego zaaranżowania przez Wystawcę, bez ścianek działowych, z dostępem do energii elektrycznej na życzenie danego Wystawcy. Rozmiar Stoiska jest zależny od opcji wybranej przez Wystawcę.

7)    Uczestnik – każda osoba biorąca udział w Targach w charakterze Wystawcy lub w charakterze klienta, gościa, odwiedzającego Targi. 

3.      Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Wystawców oraz pozostałych Uczestników Targów.

 

 

§ 2. Zgłoszenie udziału w Targach.

 

1.      Liczba Wystawców na Targach ograniczona jest dostępną liczbą Stoisk.

2.      Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem przez Zgłaszającego. Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez Wystawcę oznacza jego akceptację treści Regulaminu. .

3.      Wystawca wysyłając Zgłoszenie do Organizatora, potwierdza tym samym wole uczestnictwa w Wydarzeniu. Zgłoszenie w imieniu Wystawcy podpisuje osoba upoważniona do działania w imieniu Wystawcy.

4.      Organizator przesyła od Wystawcy pisemną akceptację jego Zgłoszenia na adres e-mail wskazany przez Wystawcę w Zgłoszeniu. Powyższa akceptacja jest jednoznaczna z zawarciem umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu.

5.      Organizator nie ma obowiązku akceptacji Zgłoszenia i bez podania przyczyny może odmówić Wystawcy udziału w Targach. Organizator nie ma obowiązku odpowiadania na każde Zgłoszenie.

6.      Po otrzymaniu od Organizatora informacji o kwalifikacji uczestnictwa w Targach oraz po ustaleniu wielkości oraz specyfiki stoiska, Wystawca dokona płatności wskazanej przez Organizatora kwoty za stanowisko zgodnie z cennikiem określonym w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu na wskazany rachunek Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości email o akceptacji Zgłoszenia przez Organizatora. FV zostanie wysłana do Wystawcy po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Organizatora.

 

§ 3. Opłaty zw. z udziałem w Targach

 

1.      Opłata za Stoisko zgodna jest z poniższym cennikiem i wynosi:

 

Wielkość Stoiska

Wysokość opłaty brutto

2m x 2m

739 zł

3m x 2m

989 zł

 

2.      Zgłaszający dokonują płatności zw. z udziałem w Targach na rachunek bankowy Organizatora: 32 1090 2835 0000 0001 4812 8354.

 

3.      Brak uiszczenia opłaty za Stoisko w ustalonym terminie skutkuje anulowaniem Zgłoszenia i wykluczeniem z udziału w Targach.

 

 

§ 4. Rezygnacja i wykluczenie z udziału w Targach.

 

1.      W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora w drodze korespondencji e-mail. 

2.      Jeśli rezygnacja nastąpi po dniu wpłacenia opłaty na stoisko – opłata przepada na rzecz Organizatora a Organizator nie jest zobowiązany do promocji danego Zgłaszającego w zw. z Targami.

3.      Organizator może wykluczyć z udziału w Targach – także w czasie ich trwania – Wystawcę, który naruszy postanowienia §4 i 5 Regulaminu. W takim wypadku opłata za stoisko przepadają na rzecz Organizatora.

4.      Wystawca wykluczony zobowiązany jest do natychmiastowego zamknięcia stoiska; demontaż stoiska może nastąpić w sposób nie kolidujący z dalszym przebiegiem Targów, w uzgodnieniu z Organizatorem. 

 

 

§5. Zasady uczestnictwa w targach obowiązujące Wystawców

 

1.      Wystawca zobowiązany jest do montażu Stoiska w godzinach 07:00 – 11:00.

2.      Organizator nie wyraża zgody na wcześniejszy demontaż Stoiska, tj. przed zakończeniem trwania Targów, czyli przed godziną 17.00. W razie demontażu Stoiska przed zakończeniem Targów wystawca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 złotych za naruszenie wizerunku targów.

3.      Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności stoiska i obecności personelu pracującego przy stoisku w godzinach trwania Targów.

4.      Organizacja Stoiska przez Wystawcę, w tym wygląd Stoiska powinny spełniać następujące wymogi:

1)    schludne, oryginalne, przyciągające uwagę stanowisko wpisujące się w stylistykę miejsca oraz koncepcję alternatywnych targów ślubnych

2)    zabrania się wykorzystywania roll-upów jako materiałów reklamowych

 

5.      Zabrania się prezentowania na Stoisku i terenie Targów treści, które są obraźliwe, niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

6.      Na jednym stoisku może prezentować swoje usługi lub towary tylko jeden Wystawca, który został zakwalifikowany do udziału w Targach przez Organizatora.

7.      Elementy konstrukcji i wyposażenia Stoiska nie mogą przekraczać wyznaczonej przestrzeni wystawienniczej zgodnej z zamówieniem Wystawcy.

8.      Wystawca powinien poinformować Organizatora o planowanych wielkogabarytowych elementach zabudowy stoiska, takich jak ściany, kurtyny, parawany, sztuczne kwiaty/rośliny oraz planowanym użyciu urządzeń o większym niż 300W poborze prądu

9.      W obiektach zabrania się doświetlania stanowisk kolorowym światłem, które wpływa na prezentację Obiektu (nie dotyczy firm zajmujących się oświetleniem) oraz stosowania ekranów lcd, telewizorów, rzutników (nie dotyczy firm z branży video) bez zgody organizatora.

10.   W czasie zabudowy i demontażu Stoisk zabronione jest prowadzenie prac związanych ze spawaniem, szlifowaniem, lub innych, powodujących zapylanie lub zagrożenie pożarowe. Zabronione jest również naruszanie konstrukcji lub powłok ścian, podłóg i innych elementów Obiektu, w którym odbywają się Targi. W Obiekcie nie ma możliwości podwieszenia lub montowania sprzętów lub innych elementów wyposażenia do konstrukcji Obiektu.

11.   Wystawca zobowiązany jest przez cały okres dysponowania Stoiskiem dbać o porządek na Stoisku i wokół stoiska.

12.   Jeżeli prezentacja na stoisku prowadzona jest z wykorzystaniem jakichkolwiek utworów (dotyczy wystawców z branży “oprawa muzyczna”), Wystawca zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów licencyjnych ze stowarzyszeniem ZAIKS i/lub ZPAV

13.  Wystawca zobowiązuje się do niewykorzystywania żadnych urządzeń nagłaśniających lub multimedialnych, które mogłyby utrudniać przebieg Targów, w tym uczestnictwo w nich innych Wystawców.

14.  Demontaż Stoiska może być przeprowadzony w godz. 17:00 – 20:00. Po demontażu Stoiska Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca, na którym zorganizowane było jego Stoisko, w tym zabrania z miejsca Targów wszystkich swoich przedmiotów, które wykorzystał do organizacji Stoiska i udziału w Targach. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Wystawcę po zakończeniu Targów i może nimi zadysponować wg własnego uznania, gdy Wystawca, mimo dodatkowego wezwania nie uprzątnie pozostawionych po sobie rzeczy.

15.  Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczyć swoje mienie wnoszone na teren Targów (np. eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania Targów, jak i na okres montażu i demontażu Stoisk.

16.   Organizator nie odpowiada za sprzęt i towary pozostawione w czasie Targów.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców Targów, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego, nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców Targów spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od Organizatora przerwą w dostawie wody, prądu lub gazu (sprężonego powietrza).

18.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione bez opieki na terenie targów lub w innym miejscu targów. Uczestnikom targów i innym podmiotom wymienionym w niniejszym Regulaminie nie przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia lub zniszczenia przedmiot w pozostawionych bez opieki, dokonanego przez Organizatora ze względów bezpieczeństwa (realne zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób imienia).

 

§6. Wspólne zasady uczestnictwa w targach obowiązujące wszystkich uczestników targów

 

1.      Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Targów materiałów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni oraz innych przedmiotów uznanych za niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również materiałów wybuchowych i łatwopalnych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających (w tym dopalaczy). 

2.      Na terenie obiektu, w którym odbywać się będą Targi, obowiązuje całkowity zakaz palenia.

3.   Organizator i jego przedstawiciele wyposażeni będą w odpowiednie identyfikatory i będą uprawnieni do sprawdzania (w tym legitymowania w celu ustalenia tożsamości) i potwierdzania uprawnień Wystawców do uczestnictwa w Targach, przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a w razie zaistnienia przesłanek opisanych w niniejszym Regulaminie – do odmowy Udziału w targach lub wykluczenia danego Wystawcy z dalszego uczestnictwa w Targach .

4.      Na teren Targów nie zostaną wpuszczone osoby:

a)     co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości,

b)   co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż znajdują się pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających (w tym dopalaczy),

c)      zachowujące się agresywnie lub w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

d)     co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż znajdują się w posiadaniu przedmiotów, o których mowa w §6 ust. 1 niniejszego Regulaminu,

e)     wobec których został orzeczony środek karny w postaci zakazu wstępu na Targi lub na podobne wydarzenia.

5.      W przypadkach, o których mowa w pkt. 5 powyżej, opłaty zw. z uczestnictwem w Targach nie podlegają zwrotowi.

6.   Na teren Targów wstęp może mieć ograniczona ilość osób, zgodnie z obowiązującymi w dniu Targów przepisami dot. organizowania imprez w tym z uwagi na obostrzenia wynikające z epidemii COVID-19.

7.      Każdy Uczestnik Targów zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych sanitarnych w trakcie epidemii COVID-19 wg instrukcji obowiązujących w miejscu organizacji Targów, pochodzących od właściwych organów, w tym dostępnych na stronie https://www.gov.pl/ (noszenie maseczek, dezynfekcja rąk). 

 

§ 7. Ogólne postanowienia dotyczące przebiegu targów

 

1.      Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca odbywania Targów na inną lokalizację na terenie województwa opolskiego, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed planowaną datą Targów.

2.      W przypadku sytuacji niezależnej od Organizatora, tj. z powodu wprowadzenia obostrzeń zakazujących przeprowadzania Targów w planowanym zakresie (w tym co do miejsca, wielkości, liczby Uczestników, liczby wystawców, etc.) z uwagi na stan epidemii COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Targów w każdej chwili przed rozpoczęciem Targów.

3.      O każdej zmianie dot. Targów i udziału danego Wystawcy w Targach, Organizator będzie informował za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji ze Zgłaszającymi.

 

§ 8. Odpowiedzialność

 

1.    Za wszelkie szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wystawcy lub jego pracowników albo wykonawców, w zw. z udziałem w Targach, odpowiada Wystawca. 

2.      Każda osoba dokonująca szkód na terenie i podczas Targów ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za spowodowane szkody.

 

§ 9. Ochrona danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych Uczestników Targów w zw. z ich organizacja jest Organizator. Organizatora będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Targów udostępnione mu w zw. z organizacją Targów i w zw. z uczestnictwem w Targach, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej www.wellwedding.pl/targiwellwedd

 

§ 10. Postanowienia końcowe.

 

1.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich na stronie www.wellwedding.pl/targiwellwedd. Zmiany skutkujące istotną zmianą warunków udziału Wystawców w Targach wymagają akceptacji Wystawcy.

2.      Wszelkie spory między Organizatorem a Wystawcami oraz pozostałymi Uczestnikami wydarzenia rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwy do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

4.      Regulamin obowiązuje od dnia 07.09.2023 r. do zakończenia Targów i wygaśnięcia wszelkich potencjalnych roszczeń zw. z organizacją Targów lub uczestnictwem w Targach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dla GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH

ALTERNATYWNE TARGI ŚLUBNE pn WELLWEDD w dniu 26.11.2023r.

 

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informuję, iż:

 

 

1.      Administratorem Twoich danych osobowych jest: Organizator Alternatywnych Targów Ślubnych p.n. WELLWEDD w dniu 26.11.2023r. (dalej jako Targi): wellWedding Justyna Schreiber z siedzibą 47-300 Dąbrówka Górna ul. Sienkiewicza 37 NIP: 1990095312 REGON: 389089731, (zwana dalej jako Administrator lub Organizator); dane kontaktowe: tel.: 797-566-046, e-mail: biuro@wellwedding.pl.

2.      Zakres podmiotowy Klauzuli informacyjnej: Niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie do gości odwiedzających Targi Ślubne odbywające się w dom Expo w Opolu ul. Kępska 8, 45-129 Opole w dniu 26.11.2023r.

3.      Kategorie danych osobowych i źródła ich pozyskania (dotyczy przypadków pozyskiwania danych osobowych z innych źródeł niż od osoby której dane dotyczą): Organizator może pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe gości odwiedzających Targi Ślubne w postaci wizerunku tych osób utrwalonego w zw. z dokumentacją przebiegu Targów w formie zdjęć lub nagrań video, jako element całości lub fragmentu, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt.2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

4.      Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie promocji i reklamy Targów oraz prowadzonej przez Organizatora działalności a także w zakresie relacjonowania przebiegu Targów.

5.      Odbiorcy danych: Dla realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania Twoich danych osobowych, Organizator może przekazać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców: podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie przygotowania i organizacji Targów, agencje reklamowe, wydawcy katalogów, drukarnie, graficy komputerowi – w każdym wypadku w zakresie zw. z organizacją lub udziałem w Targach. Twoje dane mogą zostać również udostępnione na stronach internetowych lub mediach społecznościowych zw. z reklamą i promocja Targów lub działalności Organizatora.

6.      Czas przechowywania danych osobowych: Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres istnienia potrzeby korzystania ze zdjęć i nagrań video zw. z organizacją Targów w celach określonych powyżej oraz w celach archiwalnych, w tym przez okres nie dłuższy niż 10 lat od pozyskania danych osobowych.

7.      Prawo do sprzeciwu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw może zostać zgłoszony w drodze korespondencji e-mail albo listownie na adres siedziby Organizatora – z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1 niniejszej Klauzuli informacyjnej.

8.      Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych: Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

1)  Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO;

2)  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora– prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na zasadach opisanych w pkt. 7 niniejszej Klauzuli;

3)  Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dla ZGŁASZAJACYCH I WYSTAWCÓW oraz FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH

w zw. z organizacją TARGÓW ŚLUBNYCH pn WELLWEDD w dniu 26.11.2023.

 

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informuję, iż:

 

 

 

1.   Administratorem Twoich danych osobowych jest: Organizator Alternatywnych Targów Ślubnych p.n. WELLWEDD w dniu 26.11.2023r. (dalej jako Targi): wellWedding Justyna Schreiber z siedzibą 47-300 Dąbrówka Górna ul. Sienkiewicza 37 NIP: 1990095312 REGON: 389089731, (zwana dalej jako Administrator lub Organizator); dane kontaktowe: tel.: 797-566-046, e-mail: biuro@wellwedding.pl.

2.   Zakres podmiotowy Klauzuli informacyjnej: Niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie do osób zainteresowanych udziałem w Targach, zgłaszających chęć udziału w Targach, wystawców na Targach oraz wszelkich podmiotów współpracujących i partnerów Organizatora w zw. z przygotowaniem i organizacją Targów.

3.   Kategorie danych osobowych i źródła ich pozyskania (dotyczy przypadków pozyskiwania danych osobowych z innych źródeł niż od osoby której dane dotyczą): Organizator będzie przetwarzał w poniższych celach wszelkie Twoje dane osobowe, które przekazałeś Organizatorowi, a także może zaistnieć sytuacja, iż Organizator pozyska niektóre Twoje dane osobowe od innych podmiotów – w tym od pełnomocnika, reprezentanta, dystrybutora, sprzedawcy, innego podmiotu współpracującego z którąkolwiek ze Stron, klienta końcowego, a także ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz internetowych, mediów społecznościowych, ogłoszeń prasowych, giełd towarów i usług, jak i baz i rejestrów urzędowych, w tym m.in. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, REGON (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

4.   Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach – w zależności od tego, w jakim charakterze doszło do nawiązania kontaktu lub relacji pomiędzy Tobą a Organizatorem:

1)    zaproszenie do współpracy w zakresie organizacji lub udziału w Targach w zw. z prowadzonymi działalnościami w branży związanej z przedmiotem Targów a także prowadzenie negocjacji lub innych czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2)    w celu wykonania łączącej Strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3)    udzielenie szczegółowych informacji i wyjaśnień związanych z organizacją lub udziałem w Targach w zw. z zadanymi pytaniami w drodze dostępnych kanałów komunikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4)    w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5)    ewentualnych ustaleń, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6)    ponadto – na podstawie odrębnej Twojej zgody – jako realizację prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, Organizator może przetwarzać Twoje dane osobowe do celów promocji i marketingu bezpośredniego w ramach działalności prowadzonej przez Organizatora przesyłając newslettery, informacje o promocjach, nowościach, wydarzeniach a także reklamy usług Organizatora, zaproszenia na szkolenia, akcje promocyjne, udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez lub z udziałem Organizatora – (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

7)    w celu zamieszczania zdjęć oraz nagrań o charakterze reklamowym, marketingowym bądź promującym działalność Administratora, zawierających Twój wizerunek, logo, markę – ale tylko w granicach prawnie dopuszczanych lub na podstawie odrębnej Twojej zgody – na stronie internetowej Administratora, portalach społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram itp.), jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

8)    prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności Administratora będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

9)    w celach objętych odrębnie wyrażonymi przez Pana/Panią zgodami na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

10) w celu realizacji innych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora i jego partnerów w przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

11) twoje dane nie będą profilowane przez Administratora ani Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych.

 

5.   Odbiorcy danych: Dla realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania Twoich danych osobowych, Organizator może przekazać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców: podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie przygotowania i organizacji Targów, właściciel terenu, na którym odbywać się będą Targi, firmy ubezpieczeniowe, doradcy podatkowi lub prawni, biura obsługi księgowej, firmy transportowe, firmy kurierskie, agencje reklamowe, wydawcy katalogów, cenników, drukarnie, graficy komputerowi, wystawcy branżowi – w każdym wypadku w zakresie zw. z organizacją lub udziałem w Targach. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane w granicach prawa na żądanie organów podatkowych, inspekcji, organów lub urzędów państwowych lub samorządowych uprawnionych do pozyskiwania danych osobowych podmiotów współpracujących z Organizatorem – wyłączenie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Twoje dane mogą zostać również udostępnione na stronach internetowych lub mediach społecznościowych zw. z reklamą i promocja Targów.

6.   Czas przechowywania danych osobowych: Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez następujące okresy – w tym w zależności od celu przetwarzania danych:

1)    przez okres zw. z podejmowaniem czynności zmierzających do zawarcia umowy

2)    przez okres zw. z udzieleniem wyjaśnień lub odpowiedzi,

3)    przez okres obowiązywania umowy,

4)    przez okres świadczenia usług, wydarzeń, targów, z udziałem Organizatora i osoby, której dane są przetwarzane we wskazanych wyżej celach,

5)    do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z realizacji praw i obowiązków objętych pkt. 1-4 powyżej,

6)    do czasu zażądania przez Ciebie – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – zmiany lub usunięcia Twoich danych osobowych z zasobów Organizatora, a także do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu co doprzetwarzania danych osobowych – w zakresie w jakim podstawą do przetwarzania danych jest zgoda, a odnośnie zgłoszenia sprzeciwu – gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

7)    w każdym przypadku – przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Organizatora obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów (w tym przepisów podatkowych) i dochodzenia zw. z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 

7.   Prawo do sprzeciwu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw może zostać zgłoszony w drodze korespondencji e-mail albo listownie na adres siedziby Organizatora – z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1 niniejszej Klauzuli informacyjnej.

8.  Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych: Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

1)    Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO;

2)    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpośredni – prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na zasadach opisanych w pkt. 7 niniejszej Klauzuli;

3)    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;

4)    W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, masz prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi;

5)    Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

6)    Podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i wykonania umowy, jest niezbędne do ww. celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż Administrator nie zrealizuje wobec Ciebie działań, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą;